info@tup101.ac.th 0 4362 4180

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จัดเป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ ๑๗

 • ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน
  พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์ เนื่องจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระเกี้ยว เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 • พื้นที่ของโรงเรียน
          พื้นที่ 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
          อาคารเรียน 3 หลัง
          อาคารหอประชุม 1 หลัง
          อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
          อาคารโรงอาคาร 1 หลัง
          บ้านพักครู 5 หลัง
          ห้องส้วม 5 หลัง (30 ห้อง)
 • การเรียนการสอน
          เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 863 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                  5 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                  5 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                  5 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                  4 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                  4 ห้องเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                  4 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์ :

“ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการสู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”
พันธกิจ :

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2) พัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านการประเมินระดับชาติ
4) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ
5) พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม :

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ S = Sene of belouggig (รักองค์การ) P = Performance excellence (มุ่งงานเลิศ) E = Ethie and integrity (เทิดคุณธรรม) C = Co Operation (นำพาความร่วมมือ)


สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

1.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน
3. บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด มีเอกลักษณ์อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ

ผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์

Contact Us

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

Address

269 ม.15 บ้านพลาญชัย ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Phone Number

0 4362 4180